Odobreno 6,2 milijuna eura granta EU za autocestu Buna Počitelj na koridoru Vc

0
Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama, koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. Na ovaj način se vrši postupna harmonizacija s direktivama Europske unije u ovoj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije. Predloženim zakonom, koji je pripremila Agencija za javne nabave, modernizira se sustav javnih nabava u BiH i omogućava objava planova nabava, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabava, što javne nabave čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje.
Utvrđen nacrt Proračuna

Vijeće ministara BiH je s pet glasova za i četiri protiv utvrdio Nacrt zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3 % u odnosu na proračun iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5 % u odnosu na proračun institucija BiH za 2020. godinu. Prihodi od izravnih poreza iznose 780.000.000 KM, i na razini su iz 2020. godine. Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u Nacrtu proračuna za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4 %, odnosno 67.452.574 KM.

Strategija unaprijeđenja upravljanja javnim financijama u institucijama BiH
do 2025. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, usvojilo je Strategiju unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2021. – 2025. godine, a u cilju povećanja transparentnosti i usklađivanja s međunarodnim i standardima Europske unije. Cilj je da se, zajedno sa strategijama drugih razina vlasti, koje rade nadležna ministarstva financija entiteta i Direkcija za financije Brčko distrikta BiH, pruži cjelovit i integriran okvir za planiranje, koordiniranje, provođenje i praćenje napretka k djelotvornom korištenju dostupnih javnih resursa.
Oko 6,2 milijuna eura granta EU za autocestu Buna Počitelj na koridoru Vc
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Koridor Vc 2, poddionica: Buna – Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za Zapadni Balkan. Radi se o grantu Europske unije vrijednom 6.219.140 eura, a sredstva su namijenjena za izgradnju autoceste po međunarodnim standardima dužine 7,2 km između Bune i Počitelja.
Koridor Vc: Više od 9,2 milijuna eura granta za tunel Zenica
– D. Gračanica Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o grantu (Koridor Vc 2, poddionica: Tunel Zenica – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za Zapadni Balkan, vrijedan 9.222.000 eura. Bespovratna financijska pomoć koju je odobrila Europska unija Bosni i Hercegovini za JP Autoceste Federacije BiH kao projektnoj kompaniji bit će usmjerena na dio projekta izgradnje autoceste po međunarodnim standardima dužine 3,9 km između Donje Gračanice i tunela Zenica, uključujući Sjevernu petlju s mostom preko rijeke Bosne i cestom za povezivanje s magistralnom cestom.
Povećan grant za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja

Vijeće ministara BiH utvrdilo je dva prijedloga amandmana, i to 1 i 2 na Sporazum o grantu za podršku Državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom (RSP). Amandman 1 se odnosi na šesti potprojekt u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u BiH pod nazivom: „Obnova/izgradnja 195 obiteljskih kuća i izgradnja 353 stana u stambenim zgradama za raseljene osobe i povratnike u Bosni i Hercegovini“. Na ovaj način je povećan grant za 1.190.937 eura, čime je ukupna vrijednost granta dostigla 16.260.217 eura, s obzirom na to da je ranije Skupština donatora odobrila 14.800.000,00 eura. Amandmanom 2 će biti osigurana dodatna financijska pomoć u iznosu 1.555.200 eura u razdoblju od 2020. do 2022. godine, što će biti dovoljno za pokrivanje 20 % operativnih troškova RSP-a u BiH, a preostalih 80 % treba biti osigurano nacionalnom kontribucijom. Državni projekt stambenog zbrinjavanja u vezi s RSP-om usmjeren je na osiguranje trajnih stambenih rješenja za izbjeglice, povratnike i raseljene osobe, uz veći stupanj inkluzije ranjivih kategorija.

Prihvaćena inicijativa za projekt izgradnje vjetroelektrane Vlašić
Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i imenovalo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo financija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo financija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 36 milijuna eura za Projekt izgradnje vjetroelektrane Vlašić. Izgradnjom vjetroelektrane snage do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskoj županiji stvaraju se uvjeti za proizvodnju električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sustava. Projekt će doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje stakleničkih plinova. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 milijuna eura, a financirala bi se sredstvima kredita KfV-a i EIB-a u iznosima po 36 milijuna eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri milijuna eura.
Cjepiva protiv virusa SARS-CoV
u carinskoj tarifi Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju Carinske tarife za 2021. godinu, radi usklađivanja s Europskom unijom koja je objavila izmjene Kombinirane nomenklature za 2021. godinu. Izmjene se odnose na uvrštavanje tarifnih oznaka za cjepiva protiv virusa SARS-CoV, te maske za lice FFP koje se koriste kao zaštita protiv Covida-19, kako bi se pratilo kretanje tih medicinskih sredstava.
Plan prijema kadeta u SIPA-u
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2021. godini, i to Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA). Ovim planom je predviđen prijem 10 kadeta – čin mlađeg inspektora u SIPA-u, a njihovim prijemom neće se prekoračiti gornja granica zapošljavanja u ovoj agenciji.
U studenom smanjen broj nezakonitih migranata u BiH
Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za studeni 2020. godine, kada su prijavljena 924 nezakonita migranta, što je za 27 % manje u odnosu na prethodni mjesec, kada je prijavljeno njih 1.263. Prema podacima Granične policije BiH 360 osoba je otkriveno u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska u studenom, što je za 70 % manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine, kada je otkriveno njih 1.218. Od ukupno 845 osoba koje su u studenom iskazale namjeru za podnošenje zahtjeva za azil samo 12 osoba je podnijelo zahtjev ili 1,4 % od svih iskazanih namjera.
Realizirano 90 % zaključaka sa sjednica VMBiH

Na prijedlog Generalnog tajništva razmotren je Pregled realizacije zaključaka sa 44 održane sjednice Vijeća ministara BiH, i to 15 redovitih i 29 izvanrednih u razdoblju od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine. Pregledom je obuhvaćeno 27 institucija Vijeća ministara koje su realizirale 566 od ukupno donesenih 628 zaključaka ili 90 %, a 62 zaključka nisu realizirana.

( večernji.ba )
Share.

About Author

Comments are closed.